Attention!
Informatie over de Visitor Entry Tax. Lees meer

Safety en Security

Informatie voor gebruikers

Melden van onveilige situaties

BIA stimuleert medewerkers om onveilige situaties te rapporteren en neemt geen disciplinaire maatregelen tegen personeel dat, te goeder trouw, een voorval meldt als gevolg van onbedoeld gedrag, tenzij een dergelijke bekendmaking wijst op een onwettige handeling, grove nalatigheid, of opzettelijke verzuim te voldoen aan regelgeving en / of procedures.

Via onderstaand formulier kunt u onveilige situaties of voorvallen melden die u hebt waargenomen of als zodanig hebt ervaren. 

In urgente situaties, bel: 785-0477

Meldingsformulier onveilige situaties